Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Alle handelsbetrekkingen met de firma enerji bv zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijking beding, onderworpen aan de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Alle facturen zijn betaalbaar netto, contant en stipt op de vervaldag.
Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12 % van de hoofdsom. Daarenboven loopt het aldus bepaalde onbetaalde bedrag een nalatigheidrente tegen de wettelijke rentevoet naar Belgisch recht, verhoogd met drie punten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip van de wanbetaling.

3. De Belgische wet is van uitsluitende toepassing op onze handelsrelaties en algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd.

5. Tekeningen en plans:
Elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, schetsen en afmetingen.
Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch om op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend.

Leveringstermijnen: indien ze worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. In geen geval kan enerji bv verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant tengevolge van niet-levering, hetzij vertraagde levering, en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij bestelling.

6. enerji bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de opgemaakte offertes, ook kan enerji bv op geen enkele wijze voor geleden schadeverlies, zakelijk verlies of andere bijzondere of indirecte schade, die door de opgemaakte offertes ontstaan zijn, aansprakelijk worden gesteld.

7. De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen.
Elke betaling door de klant zal verrekkend worden op de oudste openstaande factuur.

8. De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.

Gemaakt in Gent, 26/12/2009
Enerji bv